Գաղտնիության քաղաքականություն

ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

Հրապարակային առաջարկի պայմանագիրը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքին համապատասխան, հրապարակային պայմանագիր է www.2020bus.com կայքի միջոցով ծառայությունների մատուցման համար, որը սահմանում է «Հայրենիք Տուր» ուղեւորափոխադրող ընկերության (այսուհետ՝ Փոխադրող) եւ կայքի ցանկացած օգտատերերի (այսուհետ՝ Օգտատեր/եր) հարաբերությունները, որոնք ընդունել են հրապարակային առաջարկը (այսուհետ՝ օֆերտա) :

Առաջարկի ընդունումը Օգտատիրոջ ցանկացած գործողություն է, մասնավորապես, բայց ոչ բացառապես՝ գրանցում/լիազորում Կայքում, ծառայությունների համար պատվերի ստեղծում, ծառայությունների դիմաց վճարում, կարծիքների թողնում եւ կայքի ցանկացած այլ օգտագործում:

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ

Հրապարակային օֆերտա – «Հայրենիք տուր» ընկերության կողմից ուղեւորափոխադրումների հրապարակային առաջարկ՝ ուղղված անսահմանափակ թվով (ֆիզիկական եւ/կամ իրավաբանական անձանց)՝ սույն հրապարակային պայմանագրով (առաջարկով) սահմանված նույն պայմաններով եւ պայմաններով պայմանագիր կնքելու համար եւ կայքի միջոցով ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների մատուցման համար:

Առաջարկի ընդունում - Օգտագործողի կողմից Հանրային առաջարկի պայմանների ամբողջական, անվերապահ ընդունում՝ կայքից օգտվելու ցանկացած գործողություն կատարելով: Կայքի ցանկացած օգտագործում նշանակում է, որ օգտատերը ծանոթ է առաջարկի պայմաններին, համաձայն է դրա հետ, հասկանում եւ ընդունում է պայմաններն առանց վերապահումների կամ բացառությունների: Առաջարկի որեւէ պայմանների հետ անհամաձայնության դեպքում Օգտատերը իրավունք չունի օգտվել Կայքից եւ պարտավոր է դադարեցնել այն:

Կայքը ինտերնետային ռեսուրս է, որը գտնվում է www.2020bus.com ինտերնետային հասցեում իր ողջ ֆունկցիոնալությամբ, էջերով, գրաֆիկներով եւ այլն, որը նախատեսված է տրանսպորտային միջոցի որոնման, երթուղու, նստատեղերի առկայության, գրանցման, ամրագրման, ճանապարհորդության փաստաթղթերի (տոմսեր) վաճառքի ծառայություններ ստանալու համար։

Կայքի օգտատեր՝ իրավաբանորեն ընդունակ ցանկացած անհատ, անհատ ձեռնարկատեր եւ/կամ նրա ներկայացուցիչ, իրավաբանական անձի ներկայացուցիչ, ով ընդունել է առաջարկի պայմանները եւ օգտվում է կայքից:

Փոխադրողը իրավաբանական անձ է՝ ուղեւորափոխադրող «Հայրենիք տուր» ընկերություն, որն անմիջականորեն ծառայություններ է մատուցում ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման համար ավտոմոբիլային ճանապարհով եւ համագործակցում է այլ իրավաբանական եւ ֆիզիկական անձանց՝ ձեռնարկատերերի հետ գործընկերային, միջնորդական եւ այլ պայմանագրերով:

Ուղեւորը ֆիզիկական անձ է, որն իր անունով ունի ճամփորդական փաստաթուղթ (տոմս), որը մտադիր է օգտվել կամ օգտվել է Փոխադրողի կողմից տրամադրվող տրանսպորտային ծառայություններից:

Ճամփորդական փաստաթուղթը (տոմս/էլեկտրոնային վաուչեր/նստեցման փաստաթուղթ եւ այլն) կայքէջի կողմից ստեղծված էլեկտրոնային ճանապարհորդական փաստաթղթի տեսողական ձեւն է, որը պարունակում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն տրանսպորտային ծառայության մասին (երթուղի, ամսաթիվ եւ ժամ, ծառայության արժեքը եւ այլն): .) փոխադրողի եւ ուղեւորի միջեւ պայմանավորվածություն է եւ ուղեւորին շնորհում է տրանսպորտային ծառայությունից օգտվելու իրավունք:

Ուղեբեռը բեռ է, որը թույլատրվում է տեղափոխել միկրոավտոբուսով, որի չափերը եւ քաշը սահմանվում են սույն Առաջարկով:

1.ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1. Սույն Համաձայնագրով փոխադրողը պարտավորվում է մատուցել ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայություններ՝ կանխավճարով Կայքի Օգտատիրոջ/Ուղեւորի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրության պահանջներին եւ սույն հրապարակային առաջարկի պայմաններին համապատասխան:

2.ՈՒՂԵՎՈՐՆԵՐԻ ԵՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ.

2.1 Ճամփորդական փաստաթղթի ձեռքբերման ընդհանուր պայմանները եւ կարգը.

2.1.1. Ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունները մատուցվում են փոխադրողի կողմից բացառապես ճանապարհորդական փաստաթղթի (տոմսի) հիման վրա:

2.1.2. Ճամփորդական փաստաթուղթը (տոմս) ուղեւորի եւ փոխադրողի միջեւ կնքված փոխադրման պայմանագիր է, որի հիման վրա ուղեւորն իրավունք ունի օգտվել տրանսպորտային միջոցից եւ հարակից ծառայություններից բացառապես ճամփորդական փաստաթղթում (տոմսում) նշված չվերթում:

2.1.3. Ճանապարհորդական փաստաթուղթը (տոմսը) ուժի մեջ է վճարման պահից եւ ուժի մեջ է մինչեւ դրա վրա նշված նպատակակետ ժամանելու ամսաթիվը եւ ժամը:

2.1.4. Ճանապարհորդական փաստաթուղթը (տոմսը) Կայքի Օգտատիրոջ/Ուղեւորի կողմից Փոխադրողի կայքում գրանցումից եւ վճարումից հետո ձեւավորվում է ճամփորդական փաստաթղթերի (տոմսերի) ամրագրման եւ վաճառքի էլեկտրոնային համակարգով եւ ուղարկվում է կայքի օգտատիրոջ/ուղեւորի էլ. Հասցեին։

2.1.5. Ճանապարհորդական փաստաթուղթ (տոմս) ստանալուց հետո Ուղեւորը պետք է անհապաղ ստուգի դրա վրա նշված տվյալների ճշգրտությունը, ինչպես նաեւ տոմսի արժեքի համապատասխանությունը վճարված գումարին: Ավելի ուշ ներկայացված հայցերը չեն բավարարվի։

2.1.6. Կայքի օգտատերը, ով ամրագրել է կամ գնել է ճամփորդական փաստաթուղթ (տոմս) եւ փոխադրողի ծառայությունները՝ օգտագործելով կայքը, հաստատում է, որ կարդացել եւ անվերապահորեն ընդունում է սույն հրապարակային առաջարկի պայմանները:

2.1.7. Եթե Կայքի օգտատերը ուղեւոր չէ, ապա ամրագրում եւ ծառայությունների դիմաց վճարում կատարելիս նա հաստատում է, որ հանդիսանում է Ուղեւորի լիազորված անձը, ում անունով կատարվում են ծառայությունների ամրագրումը եւ վճարումը եւ պարտավորվում է ուղեւորին տեղեկացնել ծառայությունների պայմանների մասին եւ այլ տեղեկություններ, որոնք անհրաժեշտ են ուղեւորին տրանսպորտային ծառայություններ ստանալու համար:

2.1.8. Ուղեւորը, ստանալով իր անունով ճամփորդական փաստաթուղթ (տոմս), հաստատում է, որ տեղյակ է սույն Հրապարակային առաջարկի պայմաններին եւ անվերապահորեն ընդունում է դրանք:

2.1.9. Ուղեւորը պետք է նստեցման կետ հասնի միկրոավտոբուսի մեկնումից առնվազն 20 րոպե առաջ։ Ուղեւորը, իր ուղեբեռը բեռնախցիկում մուտքագրելով, պետք է բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը եւ ձեռքի ուղեբեռը ներկայացնի Փոխադրողի ներկայացուցչին (վարորդ, հսկիչ եւ այլն), որն իր հերթին կորոշի ուղեւորի նստատեղը միկրոավտոբուս։ Եթե ճամփորդական փաստաթղթում (տոմսում) նստատեղի համարը նշված չէ. Նստելով իր տեղը՝ Ուղեւորը չպետք է խանգարի այլ Ուղեւորների նստեցմանը:

2.1.10. Տոմսում նշված ժամին եւ վայրում միկրոավտոբուս նստող ուղեւորի բացակայության դեպքում Ուղեւորի նախաձեռնությամբ տրանսպորտային ծառայությունների մատուցման պայմանագիրը համարվում է լուծված, եւ փոխադրողն իրեն իրավունք է վերապահում վաճառել ճամփորդական փաստաթուղթը ( տոմս) դատարկ նստատեղի համար:

2.1.11. Մեկնման ամսաթիվը կարող է անվճար փոփոխվել 2 (երկու) անգամ։ Մեկնման ամսաթիվը փոխելը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե միկրոավտոբուսում ազատ տեղ լինի։

2.1.12. Մեկնումի ամսաթիվը փոխելիս ուղեւորը պետք է վճարի տոմսի սկզբնական արժեքի եւ նոր տոմսի արժեքի տարբերությունը, եթե վերանշանակված ամսաթվի տոմսն ավելի թանկ է: Եթե վերանշանակված ամսաթվի տոմսի արժեքը նախորդի արժեքից ցածր է, տոմսի արժեքի տարբերությունը ուղեւորին չի վերադարձվի:

2.1.13. Եթե ուղեւորը խախտում է վիզային ռեժիմը (վիզաների ժամկետի ավարտ, անձնագրի փոխարինում այլ փաստաթղթով եւ այլն), փոխադրողն իրեն իրավունք է վերապահում չփոխադրել ուղեւորին։ Չօգտագործված տոմսի համար ուղեւորին դրամական փոխհատուցում չի տրվում։

2.1.14. Միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրման ժամանակ ուղեւորը պետք է ունենա պատշաճ ձեւակերպված փաստաթղթեր, որոնք անհրաժեշտ են երթուղու երկայնքով պետություն մուտք գործելու համար:

2.1.15. Եթե ուղեւորը չի պահպանում մաքսային եւ սահմանային կանոնները եւ կալանավորվում է սահմանին, եւ դա հանգեցնում է թռիչքի հետաձգման, միկրոավտոբուսի անձնակազմն իրավունք ունի առանց ուղեւորի դուրս գալ սահմանից՝ ըստ միկրոավտոբուսի չվացուցակի եւ առանց փոխհատուցման ծառայությունների։

2.1.16. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում ճանապարհորդության ընթացքում ուշացումների եւ ուղղություններով ոչ ժամանակին հասնելու համար, եթե դա պայմանավորված է իր վերահսկողությունից դուրս հանգամանքներով (ներառյալ մաքսային սահմանների ուշացումները, եղանակային պայմանները, խցանումները, պետական մարմինների գործողությունները, ճանապարհների վերանորոգումը եւ այլն հենց ուղեւորների գործողությունները, որոնք ազդել են այս հանգամանքների կատարման վրա) եւ այլ պատճառներ:

2.1.17. Փոխադրողի կողմից տրամադրվող լրացուցիչ ծառայությունների (տաք կամ զովացուցիչ ըմպելիքներ, թեթեւ խորտիկներ, թերթեր, ամսագրեր, ֆիլմերի դիտում, WI-FI, USB վարդակներ, բարձեր, վերմակներ, զուգարան, օդորակիչ եւ այլն) չմատուցելու դեպքում.ուղեւորը իրավունք ունի չփոխհատուցել այդ ծառայությունների արժեքը:

2.1.18. Մեքենայում (միկրոավտոբուս կամ մինիվան) օդորակիչի ջերմաստիճանի կարգավորումների վերաբերյալ Ուղեւորների միջեւ վեճի դեպքում առաջնահերթություն կունենան կարծիքների մեծամասնություն ունեցող ուղեւորները:

2.1.19. Մեքենայի սրահի օդորակիչի վատ սառեցումը (միկրոավտոբուս կամ մինիվան) կապված է երթուղին հետեւող լեռնային տեղանքով ճանապարհի մի հատվածի հետ:

2.1.20. Փոխադրողն իրավունք ունի ավտոմեքենայի ներսում (միկրոավտոբուս կամ մինիվան) տեղադրել տեսահսկման համակարգեր՝ ուղեւորների շուրջօրյա անվտանգությունն ապահովելու համար՝ համաձայն ՄԱԿ-ի Ժնեւի անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ կոնվենցիայի եւ Եվրոպայի խորհրդի Միջազգային ահաբեկչության եւ մարդկանց թրաֆիքինգի դեմ պայքարի կոնվենցիայի։

2.1.21. Եթե Ուղեւորն ունի մարմնի բարձր ջերմաստիճան կամ սուր շնչառական վիրուսային վարակի նշաններ, փոխադրողն իրավունք ունի թույլ չտալ այդպիսի Ուղեւորին նստել սովորական միկրոավտոբուս (մինիվան)՝ այլ ուղեւորների առողջությունը պաշտպանելու համար: Բացառիկ դեպքերում նստեցումը կարող է թույլատրվել միայն պաշտպանիչ դիմակով կամ շնչառական սարքով։

2.1.22. Փոխադրողն իրավունք ունի. սահմանափակել կամ դադարեցնել փոխադրումը բնական աղետի, համաճարակի կամ այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքում. դադարեցնել տրանսպորտային միջոցի (միկրոավտոբուսի) շարժումը, եթե վտանգ է սպառնում ուղեւորների կյանքին եւ առողջությանը.

2.1.23. Ուղեւորներն իրավունք ունեն ծառայությունների մատուցման վերաբերյալ բոլոր բողոքները, առաջարկներն ու դիտողությունները թողնել Բողոքների եւ առաջարկությունների գրքում:

2.1.24. Համաձայն «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի՝ փոխադրողը տեղեկատվություն չի տրամադրում ուղեւորների մասին։

2.2. Ավտոբուսում վարքագծի կանոններ

2.2.1. Միկրոավտոբուսում վարելիս արգելվում է ծխելը, ալկոհոլային խմիչքներ եւ թմրանյութեր օգտագործելը։

2.2.2. Միկրոավտոբուսի վարորդը կարող է հրաժարվել հարբած, կեղտոտ հագուստ ունեցող, անդորրը խաթարող կամ այլ ուղեւորների համար վտանգ առաջացնող ուղեւորին տեղափոխելուց։

2.2.3. Կատեգորիկ արգելված է Միկրոավտոբուսի շարժման ընթացքում շրջել սրահում կամ կանգնել միջանցքներում:

2.2.4. Ուղեւորության ընթացքում արգելվում է ոտքերը դնել նստատեղին, պառկել նստատեղերին կամ միկրոավտոբուսի հատակին։

2.2.5. Եթե միկրոավտոբուսը հագեցած է ամրագոտիներով, ապա ուղեւորը պարտավոր է դրանք կապել եւ օգտագործել իրենց նպատակին համապատասխան։

2.2.6. Միկրոավտոբուսը վարելու ընթացքում կամ կանգառներում խստիվ արգելվում է սնունդ (այդ թվում՝ պաղպաղակ, արեւածաղկի սերմեր եւ այլն) ընդունել։

2.2.7. Ուղեւորության ընթացքում ուղեւորները կարող են հրավիրվել ֆիլմեր դիտելու կամ երաժշտություն լսելու: Հաշվի առնելով Ուղեւորների ճաշակի եւ հայացքների բազմազանությունը՝ Փոխադրողը իրեն իրավունք է վերապահում ընտրել ֆիլմեր եւ երաժշտություն, սակայն կարող է հաշվի առնել ուղեւորների կարծիքը:

2.2.8. Աղբը պետք է տեղադրվի առանձին տոպրակների մեջ եւ նետվի ավտոկայանատեղիների աղբամանները։

2.2.9. Երբ միկրոավտոբուսը կայանված է, նստատեղից հեռանալուց առաջ Ուղեւորը պետք է համոզվի, որ նստատեղի հետեւի մասը գտնվում է ուղիղ դիրքում։

2.2.10. Վարելիս խստիվ արգելվում է շեղել վարորդի ուշադրությունը։

2.2.11. Ուղեւորի կողմից միկրոավտոբուսում վարքագծի կանոնները խախտելու կամ չկատարելու դեպքում Փոխադրողն իրեն իրավունք է վերապահում չվերթից հեռացնել ուղեւորին՝ առանց ճամփորդական փաստաթղթի (տոմսի) արժեքի դրամական փոխհատուցման:

2.3. Կանոններ

2.3.1. Մեկ ուղեւորն ունի անվճար փոխադրման իրավունք. 1 (մեկ) տեղ զբաղեցնող ուղեբեռ 60x40x40 սմ չափով, ընդհանուր քաշը՝ մինչեւ 30 կգ։ Մինչեւ 7 կգ քաշով ձեռքի ուղեբեռ, որը զբաղեցնում է 1 (մեկ) տեղ. Ձեռքի ուղեբեռը համարվում է պայուսակ, որը հեշտությամբ շարժական է եւ կարող է տեղադրվել ուղեւորի նստատեղի տակ կամ վերեւում:

2.3.2. Եթե ուղեբեռը մեծ է 60x40x40 սմ-ից եւ կշռում է ավելի քան 30 կգ, ապա այն կարող է ընդունվել փոխադրման համար, եթե միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում ազատ տեղ կա եւ հավելավճարով։

2.3.3. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում Ուղեւորի անձնական իրերի եւ ձեռքի ուղեբեռի պահպանման համար:

2.3.4. Հավելյալ ուղեբեռի տեղափոխումը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում ազատ տեղ կա եւ ենթակա է առանձին վճարման։ Լրացուցիչ ուղեբեռը չպետք է գերազանցի հիմնական ուղեբեռի չափը եւ քաշը: Ուղեբեռի խցիկում ազատ տարածքը որոշում է վարորդը նստելիս՝ հաշվի առնելով միկրոավտոբուսում ուղեւորների ընդհանուր թիվը, բաշխումն ըստ քաղաքի եւ այլ գործոններ:

2.3.5. Փոխադրողը պատասխանատու է միայն այն ուղեբեռի համար, որն ընդունել է փոխադրման համար, այսինքն՝ ուղեւորին տրվել է ուղեբեռի ընդունումը հաստատող փաստաթուղթ (բեռի պիտակ, կպչուն եւ այլն):

2.3.6. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում տեղափոխվող կոտրվող, փչացող, ոչ պատշաճ փաթեթավորված, արժեքավոր (փող, փաստաթղթեր, էլեկտրոնային եւ տեխնիկական սարքավորումներ եւ այլն) իրերի որեւէ վնասի համար։

2.3.7. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում տեղափոխվող ստուգված ուղեբեռի աննշան կամ մակերեսային վնասների համար, մասնավորապես կոտրված անիվների եւ բռնակների, կորցրած ամրագոտիների եւ փոքր վնասների համար, ինչպիսիք են կտրվածքները, քերծվածքները, թեքությունները կամ բծերը, որոնք առաջացել են սովորական մաշվածության եւ .ճանապարհորդելիս.օգտագործելու ընթացքում։

2.3.8. Տեղափոխման համար չեն ընդունվում չափազանց մեծ իրեր, մասնավորապես, բայց ոչ բացառապես սառնարաններ, հեռուստացույցներ, բազմոցներ եւ այլն։

2.3.9. Հեծանիվները թույլատրվում է տեղափոխել որպես ուղեբեռ։ Հեծանիվները տեղափոխվում են միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում, եթե ազատ տեղ կա։ Այս եղանակով տեղափոխվող հեծանիվները պետք է հանեն առջեւի անիվը եւ փաթեթավորեն առանձին: Հեծանիվը նույնպես պետք է փաթեթավորված լինի: Ապամոնտաժված եւ փաթեթավորված հեծանիվը հաշվվում է որպես երկու-երեք ուղեբեռ:

2.3.10. Փոխադրողը պատասխանատվություն է կրում միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում տեղափոխվող կորցրած ուղեբեռի համար միայն այն դեպքում, եթե դա տեղի է ունեցել փոխադրողի մեղքով, որն ապացուցված է ուղեւորի կողմից՝ հայտ ներկայացնելու պայմանով միկրոավտոբուսի մեկնման օրվանից ոչ ուշ, քան 10 օր հետո:

2.3.11. Արգելվում է փոխադրել ուղեբեռ, որը սպառնում է այլ ուղեւորների անվտանգությանը կամ առողջությանը կամ կարող է վնասել այլ ուղեբեռ կամ տրանսպորտային միջոց:

2.3.12. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում ուղեւորի միկրոավտոբուսի բեռնախցիկում չգտնվող գումարի, զարդերի, անձնագրերի, արժեթղթերի, հավաքածուների, գիտական արժեքավոր իրերի եւ այլ արժեքների կորստի համար:

2.3.13. Կենդանիների տեղափոխումը հնարավոր է միայն մինչեւ 7 կգ քաշ ունեցող մանր կենդանիների համար եւ հատուկ մշակված տուփով (տարա, կրիչ եւ այլն): Փոխադրողի միկրոավտոբուսով տեղափոխվող ցանկացած կենդանի պետք է պատվաստված լինի, եւ ուղեւորը պետք է ունենա համապատասխան փաստաթուղթ այդ մասին։ Այլ ուղեւորների կամ փոխադրողի կողմից կենդանիներին պատճառված վնասը փոխհատուցվում է ուղեւորին ամբողջությամբ՝ հաշվի առնելով տույժերը եւ ցանկացած այլ ծախս:

2.3.14. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում միկրոավտոբուսում մոռացված իրերի եւ ուղեբեռի պահպանման համար: Բայց այն միջոցներ է ձեռնարկում մոռացված իրերը սեփականատիրոջը վերադարձնելու համար՝ դրանք փոխանցելով փոխադրողի մոտակա ներկայացուցչություն:

2.3.15. Միկրոավտոբուսի վարորդն իրավունք ունի կասկածի դեպքում ճանապարհորդության անվտանգությունն ապահովելու եւ մաքսային կանոններին համապատասխանելու համար ուղեւորից պահանջել ցույց տալ իր ուղեբեռի պարունակությունը: Եթե ուղեւորը հրաժարվում է կատարել այս պահանջը, ապա միկրոավտոբուսի վարորդը իրավունք ունի հրաժարվելու կասկածելի ուղեբեռի փոխադրումից:

3.ՓՈԽԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

3.1. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծառայության ընդհանուր արժեքը բաղկացած է ճամփորդական փաստաթղթի (տոմսի) արժեքից, ուղեբեռի տեղափոխման արժեքից, տոմսարկղից/սպասարկման վճարից եւ այլն: (այսուհետ` ծառայության արժեք):

3.2. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծառայությունների արժեքի վճարումը կարող է իրականացվել ցանկացած ձեւով՝ կայքի միջոցով՝ օգտագործելով ձեռքբերումը անկանխիկ ձեւով, ֆինանսական հաստատությունների միջոցով՝ անկանխիկ ձեւով, կանխիկ գումարով տոմսարկղում, որը վաճառում է ճանապարհորդական փաստաթղթեր (տոմսեր) եւ այլն։

3.3. Սույն Համաձայնագրով նախատեսված ծառայությունների արժեքի վճարումը կատարվում է 100% կանխավճարի չափով:

3.4. Քանի որ կայքի օգտատերը, ուղեւորը եւ ծառայությունների դիմաց վճարողը միշտ չէ, որ նույն անձնավորությունն են, միջոցների վերադարձը կատարվում է բացառապես վճարողին իր ընթացիկ հաշվին կամ անձամբ, եթե առկա են անհրաժեշտ փաստաթղթեր:

3.5. Սույն Համաձայնագրին համապատասխան մատուցվող ծառայությունների համար գումարը վերադարձվում է բացառապես այն անձի կողմից, ում հաշվին վճարվել է՝ Փոխադրողը կամ նրա գործընկերները:

3.6. Գումարի վերադարձի համար հիմք է հանդիսանում չօգտագործված ճամփորդական փաստաթուղթը (տոմսը)՝ բոլոր պոկվող կտրոններով եւ վճարումը հաստատող այլ փաստաթղթերով:

3.7. Ուղեւորին, ով չի ներկայացել կամ ուշացել է թռիչքից մինչեւ մեկնումը, չի վերադարձվում վճարովի ծառայության գումարը:

3.8. Ուղեւորն իրավունք ունի հրաժարվել ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայություններից եւ ստանալ վճարովի ծառայության արժեքը՝ հանած կանխիկ/սպասարկման վճարը.եթե.

- ճանապարհորդական փաստաթղթի(տոմսի) վրա նշված մեկնման ժամին մնացել է ավելի քան 12 ժամ՝ 85%-ը վերադարձվում է.

- Ճանապարհորդական փաստաթղթի (տոմսի) վրա նշված մեկնման ժամին մնացել է 12-ից 2 ժամ՝ 50%-ը վերադարձվում է.

- ճամփորդական փաստաթղթի (տոմսի) վրա նշված մեկնման ժամին մնացել է 2 ժամից քիչ ժամանակ՝ փոխհատուցում չի կատարվում:

4. ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4.1. Կայքի օգտատերը/ուղեւորն իրավունք ունի.

4.1.1. ժամանակին եւ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների մատուցման պայմանների եւ կարգի մասին,

4.1.2. ապահով կերպով ստանալ փոխադրողի կողմից մատուցվող ծառայությունները,

4.1.3. Փաստաթղթերով սահմանված վնասի փոխհատուցման համար, եթե փոխադրողը մեղավոր է,

4.1.4. Փոխադրողի կողմից չվերթի չեղարկման դեպքում հետեւյալ փոխհատուցման միջոցները.

- ուղեւորություն փոխադրողի կամ նրա գործընկերոջ հաջորդ չվերթով դեպի նպատակակետ,

- վերադարձնել ճամփորդական փաստաթղթի (տոմսի) արժեքը չօգտագործված ծառայության մասի համաձայն (չանցած ճանապարհի համար).

4.2. Կայքի օգտատերը/ուղեւորը պարտավորվում է.

4.2.1. պատվեր կատարելիս նշել անհրաժեշտ եւ հավաստի տեղեկատվությունը.

4.2.2. կատարել վճարումներ ծառայությունների համար սույն Հրապարակային առաջարկի պայմաններին համապատասխան.

4.2.3. Ուղեւորը պետք է նստեցման կետ հասնի ավտոբուսի մեկնելուց ոչ ուշ, քան 20 րոպե առաջ.

4.2.4. Ուղեւորը ամրագրման եւ չաթի միջոցով հաստատելու դեպքում պետք է ներկայացնի տոմս կամ նշի իր անուն ազգանունը։

4.2.5. Ուղեւորը պարտավոր է ծառայության դիմաց վճարումը հաստատող փաստաթղթեր պահել մինչեւ ճամփորդական փաստաթղթում (տոմսում) նշված ուղղություն հասնելը:

4.2.6. Ուղեւորը պարտավոր է ծառայությունից օգտվելու իրավունքի (ճամփորդական փաստաթուղթ) համար փաստաթղթեր ներկայացնել Փոխադրողի ներկայացուցչին, վարորդին կամ այլ լիազորված անձի՝ նրանց առաջին իսկ պահանջով:

4.2.7. Մինչ փոխադրողի միջազգային չվերթով ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունից օգտվելը, ուղեւորը պետք է ծանոթանա սահմանները հատելու գործող կանոններին եւ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկին:

4.2.8. Ուղեւորը պարտավոր է պահպանել միջազգային ավտոբուսային երթուղիներով ուղեւորների փոխադրման կանոնները, մաքսային եւ միջազգային օրենսդրությունը։

4.2.9. Ուղեւորը պետք է ունենա վավեր միջազգային անձնագիր եւ տեղեկացված լինի տվյալ երկրի մաքսային կանոնակարգերի մասին։

4.2.10. Երթուղու երկայնքով միկրոավտոբուսը կանգառներ է կատարում, որոնց քանակն ու տեւողությունը հայտարարում է վարորդը։ Եթե ուղեւորը չի պահպանում հայտարարված կանգառի ժամը, վարորդն իրավունք ունի շարունակել հետեւել երթուղուն, եւ ուղեւորը պարտավոր է ինքնուրույն շարժվել դեպի նպատակակետ՝ առանց մնացած ճանապարհի ծախսերի փոխհատուցման:

4.2.11. Եթե ուղեւորը չի պահպանում մաքսային եւ սահմանային կանոնները եւ կալանավորվում է սահմանին, եւ դա հանգեցնում է թռիչքի հետաձգման, վարորդն իրավունք ունի հետեւել երթուղուն, եւ ուղեւորը պարտավոր է ճանապարհորդել դեպի նպատակակետ ինքնուրույն՝ առանց մնացած ճանապարհի ծախսերի փոխհատուցման:

4.2.12. Ուղեւորը պարտավոր է ուշադիր վերաբերվել ավտոբուսի սարքավորումներին եւ թույլ չտալ, որ այն վնասվի։ Ուղեւորի կողմից փոխադրամիջոցի (միկրոավտոբուսի կամ մինիվանի) կամ տրանսպորտային միջոցի սարքավորումները վնասվելու դեպքում վերջինս ֆինանսական պատասխանատվություն է կրում Փոխադրողի առաջ պատճառված վնասի համար եւ պարտավոր է փոխհատուցել Փոխադրողին պատճառված նյութական վնասը:

4.2.13. Ուղեւորը պարտավոր է զգուշացնել մեքենայի վարորդին (միկրոավտոբուս կամ մինիվան) մարմնի բարձր ջերմաստիճանի եւ/կամ սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիայի նշանների մասին:

4.3. Փոխադրողն իրավունք ունի.

4.3.1. չեղարկել ավտոբուսային թռիչքները ուղեւորների կամ այլ անձանց կյանքին եւ առողջությանը սպառնացող հանգամանքների դեպքում՝ առանց ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման վճարովի ծառայությունների արժեքի փոխհատուցման,

4.3.2. սահմանափակել կամ դադարեցնել ուղեւորների եւ ուղեբեռի փոխադրման ծառայությունների մատուցումը բնական աղետի, համաճարակի կամ այլ արտակարգ իրավիճակի դեպքում, որը փոխադրողը չէր կարող կանխատեսել,

4.3.3. դադարեցնել տրանսպորտային միջոցի (միկրոավտոբուսի) շարժումը, եթե վտանգ է սպառնում ուղեւորների կամ այլ անձանց կյանքին եւ առողջությանը,

4.3.4. փոխել Հանրային առաջարկի պայմանները, ներառյալ ընթացիկ սակագների ճշգրտումը, նման փոփոխությունների մասին ծանուցումներ հրապարակելով www.2020bus.com կայքում,

4.3.5. ներգրավել երրորդ անձանց սույն Հրապարակային առաջարկով նախատեսված ծառայություններ մատուցելու համար,

4.3.6. Կայքի օգտագործողից/ուղեւորից պահանջել պահպանել Հանրային առաջարկի պայմանները, որոնց հետ նրանք համաձայնել են դրա պայմաններին համապատասխան։

4.4. Փոխադրողը պարտավորվում է.

4.4.1. մատուցել սույն Հրապարակային առաջարկի պայմաններով եւ գործող օրենսդրության պահանջներով նախատեսված ծառայություններ.

4.4.2. միջոցներ ձեռնարկել ուղեւորների եւ ուղեբեռի տեղափոխման համար անվտանգ, հարմարավետ եւ բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու համար.

4.4.3. փոխհատուցել իր մեղքի դեպքում ուղեւորի առողջությանը եւ գույքին պատճառված վնասը.

4.4.4. միջոցներ ձեռնարկել ծառայությունների մատուցման համար օգտագործվող տրանսպորտային միջոցները տեխնիկապես սարքին վիճակում պահելու համար,

4.4.5. ապահովել միկրոավտոբուսի ժամանումը ուղեւորներին նստեցնելու համար ճամփորդական փաստաթղթում (տոմսում) նշված ամսաթվի, ժամի եւ վայրի համապատասխան,

4.4.6. օրենքով սահմանված կարգով ապահովել ուղեւորների անձնական պարտադիր ապահովագրությունը տրանսպորտային պատահարներից,

4.4.7. տրամադրել տեղեկատվություն եւ խորհրդատվություն այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք Ուղեւորները ունեն ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ. պատվերի ձեւակերպում, ճանապարհորդական փաստաթուղթ (տոմս) ձեռք բերելու եւ վերադարձնելու պայմաններ,

4.4.8. օգտագործել եւ պահել Կայքի Օգտագործողից/Ուղեւորից ստացված գաղտնի տեղեկատվությունը www.2020bus.com կայքում՝ համաձայն Գաղտնիության քաղաքականությանը,

4.4.9. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում ուղեւորի համար երթուղու երկայնքով երկրների մաքսային սահմանները հատելու փաստաթղթերի առկայության եւ պատշաճ ձեւակերպման համար,

4.4.10. Փոխադրողը պատասխանատվություն չի կրում ուղեւորի կողմից Հայաստանի Հանրապետության եւ այլ երկրների գործող օրենսդրությամբ նախատեսված մաքսային եւ միգրացիոն կանոնների խախտման համար,

4.4.11. Փոխադրողն իրավունք ունի առանց նախնական համաձայնության կամ ծանուցման փոխել չվացուցակը, օգտվել լրացուցիչ միկրոավտոբուսներից, ինչպես նաեւ փոխել ուղեւորի նստատեղը միկրոավտոբուսում։

5. ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

5.1. Սույն Հրապարակային առաջարկի համաձայն գաղտնի է համարվում Կայքի Օգտատիրոջ/Ուղեւորի կողմից տրամադրված ցանկացած տեղեկություն՝ տեղեր ամրագրելիս, գնելիս, ճանապարհորդական փաստաթղթերը վերադարձնելիս կամ կայքում այլ ծառայություններ պատվիրելիս, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով անձնական տվյալներով, մասնավորապես՝ ազգանունը, հայրանունը, անձնագրերի շարքը եւ համարը, հեռախոսահամարը, էլ.փոստի հասցեն, բանկի տվյալները եւ այլն:

5.2. Օգտատերը/Ուղեւորը համաձայնում է փոխադրողի եւ նրա գործընկերների կողմից անձնական տվյալների հավաքագրմանը եւ մշակմանը սույն հրապարակային առաջարկի շրջանակներում որակյալ ծառայություններ մատուցելու համար՝ ակտիվ գործողություններ ձեռնարկելով՝ նշելով համապատասխան վանդակը:

5.3. Փոխադրողը երաշխավորում է, որ Օգտատիրոջ/Ուղեւորի անձնական տվյալների օգտագործումն իրականացվում է միայն սույն հրապարակային առաջարկի շրջանակներում բարձրորակ ծառայություններ մատուցելու նպատակով՝ Գաղտնիության քաղաքականության, Հայաստանի, միջազգային եւ եվրոպական օրենսդրության պահանջներին համապատասխան անձնական տվյալների, մասնավորապես՝ Եվրոպական օրենքի «Ընդհանուր տվյալների պաշտպանության կանոնակարգ» (GDPR) եւ «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պաշտպանության համար։

6. ՖՈՐՍ ՄԱԺՈՐ

6.1. Փոխադրողը ազատվում է պատասխանատվությունից սույն Հրապարակային առաջարկով ստանձնած պարտավորությունների մասնակի կամ ամբողջական չկատարման համար, եթե դա ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունք է (բնության ուժեր, քաղաքական կամ տեխնածին ուժեր, ռազմական գործողություններ կամ պատերազմ, արտակարգ դրության հայտարարում, կառավարական մարմինների գործողություններ եւ նրանց կողմից ակտերի ընդունում, որոնք ուղղակիորեն արգելում, պայմաններ են ստեղծում կամ անհնարին են դարձնում փոխադրողի կողմից պարտավորությունների կատարումը), որը Կողմերը չէին կարող կանխատեսել, որը կախված չէ նրանց կամքից եւ եթե այդ հանգամանքներն ուղղակիորեն. ազդել են սույն Հրապարակային առաջարկով ստանձնած պարտավորությունների կատարման վրա:

6.2. Եթե տեղի են ունենում 6.1 կետում նշված հանգամանքները, փոխադրողը ծանուցում է ուղեւորին կապի ցանկացած հնարավոր միջոցի միջոցով: Ծանուցումը պետք է պարունակի տեղեկատվություն փոխադրողի կողմից Հրապարակային առաջարկի պայմանների կատարումը խոչընդոտող հանգամանքների բնույթի մասին՝ նշելով համապատասխան փաստաթղթերը (եթե այդպիսիք կան):

7. ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

7.1. Կայքում ներկայացված բոլոր նյութերը պատկանում են փոխադրողին եւ նրա գործընկերներին հեղինակային իրավունքի (մտավոր սեփականության) համաձայն: Կայքում տեղադրված բոլոր նյութերը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքով ( մտավոր սեփականություն ), ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով Կայքի ձեւավորումով, անուններով, ապրանքային նշաններով, լոգոներով, տեքստերով, տվյալների բազաների նկատմամբ իրավունքներով եւ կայքի այլ տարրերով:

7.2. Կայքի օգտատերը իրավունք չունի մասնակի կամ ամբողջությամբ պատճենելու, տարածելու կամ այլ կերպ օգտագործելու կամ վերարտադրելու կայքի բովանդակությունը կամ դրա հիմքում ընկած ծրագրի կոդը՝ առանց փոխադրողի նախնական գրավոր թույլտվության:

8. ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ

8.1. Սույն Հրապարակային առաջարկով իրենց պարտավորությունները խախտելու դեպքում փոխադրողը, կայքի օգտատերը կամ ուղեւորը կրում են սույն Հրապարակային առաջարկով եւ Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ սահմանված պատասխանատվությունը: Պարտավորության խախտում է համարվում դրա չկատարումը կամ ոչ պատշաճ կատարումը, այսինքն՝ կատարումը պարտավորության բովանդակությամբ որոշված պայմանների խախտմամբ։

8.2. Փոխադրողը, կայքի օգտատերը եւ ուղեւորը պատասխանատվություն չեն կրում սույն Հրապարակային առաջարկով իրենց պարտավորությունների խախտման համար, եթե դա իրենց մեղքով չի եղել: Կողմը համարվում է անմեղ, եթե ապացուցում է, որ ձեռնարկել է իր վերահսկողության ներքո գտնվող բոլոր միջոցները՝ պարտավորությունը պատշաճ կերպով կատարելու համար։

8.3. Բոլոր վեճերն ու հակասությունները, որոնք ծագում են սույն Հրապարակային առաջարկի շրջանակներում, լուծվում են բանակցությունների միջոցով:

8.4. Եթե վեճը կամ հակասությունը հնարավոր չէ լուծել բանակցությունների միջոցով, ապա վեճը լուծվում է դատական կարգով` Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությանը համապատասխան:

9. ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

9.1. Հրապարակային առաջարկի համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտնում Կայքի օգտագործումը սկսելու պահից եւ ուժի մեջ է մինչեւ Կողմերը լիովին կատարեն իրենց պարտավորությունները:

9.2. Այն ամենում, ինչ նախատեսված չէ սույն Հրապարակային առաջարկով, փոխադրողը, կայքի օգտատերը, ուղեւորը առաջնորդվում են Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենսդրությամբ: